Algemene voorwaarden van Korpershoek Autoverhuur en Leasing
I : Begripsomschrijving: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. motorvoertuig: het voertuig, dat het onderwerp is van de huur en/of leaseovereenkomst; 
b. huurder / lessee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder of lessee de huurovereenkomst of leaseovereenkomst sluit; 
c. verhuurder / lessor: de rechtspersoon die als verhuurder/lessor de huurovereenkomst of leaseovereenkomst sluit, zijnde Korpershoek Autoverhuur en Leasing; 
d. consument: de huurder/lessee, die een natuurlijk persoon is, en de huur of priv‚ leaseovereeenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf; 
e. schade van de verhuurder / lessor: de vermogensschade die verhuurder / lessor direct of indirect lijdt ten gevolge van (zie onder f:); 
f. schade c.q. beschadiging: (waaronder mede begrepen een toestand van het voertuig of van onderdelen daarvan die niet past bij normale slijtage) of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, van de verhuurder / lessor. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig en de derving van huur en/of lease-inkomsten;Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder / lessor, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is; 
g. bestuurder: de feitelijk bestuurder van het voertuig; 
h. Toepasselijkheid : deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van inkoop- of andere voorwaarden van de huurder / lessee, tenzij door verhuurder / lessor uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan van verhuurder / lessor; Toezeggingen door of afspraken met werknemers van verhuurder / lessor over een voor verhuurder / lessor nadelige afwijking van deze Algemene Voorwaarden, binden deze eerst nadat en voor zover zij door verhuurder / lessor schriftelijk zijn bevestigd; 

i. Aanbiedingen : alle door verhuurder / lessor gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend tenzij in verband met die aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht verhuurder / lessor niet tot acceptatie van een order van huurder / lessee. Niet acceptatie wordt door verhuurder / lessor zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht. Verhuurder / lessor behoudt zich het recht voor om opdrachten van huurder / lessee zonder opgaaf van redenen te weigeren. 

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs/leaseprijs, overige kosten en de duur van huur of leasetermijn. 
1a. De huur of lease overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en het tarief zoals in de huur/leaseovereenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen. Slechts na door verhuurder/lessor verleende toestemming is het huurder/lessee toegestaan het voertuig op een datum en/of tijdstip gelegen buiten de openingstijden van verhuurder terug te brengen. In dat geval blijft huurder/lessee aansprakelijk voor alle schade ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder/lessor feitelijk het voertuig heeft ontvangen en ge‹nspecteerd of heeft laten inspecteren 
1b. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt door verhuurder / lessor met behulp van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk door huurder / lessee te worden gemeld aan verhuurder/ lessor. 
1c. Kosten zoals haal- en brengkosten, aftankkosten en contractkosten kunnen door verhuurder / lessor in rekening worden gebracht. 
Artikel 2: Verlenging van de huurperiode en/of leasetermijn. Huurder /lessee verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag dat de overeenkomst eindigt aan het in de huurovereenkomst vermelde bedrijf en adres terug te bezorgen, tenzij voordien verlenging van de huurovereenkomst en/of leasetermijn is overeengekomen. 
Artikel 3: Overschrijding van de huurperiode of leasetermijn. Indien het voertuig niet binnen de in de huur/leaseovereenkomst vermelde, eventueel verlengde, huur/leasetermijn bij verhuurder/lessor, of met toestemming van verhuurder/lessor bij een derde is ingeleverd, is verhuurder/lessor gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De uit de huur/lease overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder/lessee blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder/lessor, met dien verstande dat huurder/lessee tot aan dat moment een bedrag van _ 50,- per dag (exclusief BTW) boven op de huursom / leasebedrag verschuldigd wordt, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt.. Deze verhoging met _ 50,- per dag geldt niet indien huurder / lessee aantoont dat de overschrijding van de huur/leasetermijn het gevolg is van overmacht. 
Artikel 4: Annulering Annulering van de huur/lease overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen. Bij annulering van de huur/lease overeenkomst is huurder / lessee een bedrag aan verhuurder / lessor verschuldigd van tenminste 3 huur/leasetermijnen plus de hierover verschuldigde BTW, zonder verrekening van eventueel verreden minder kilometers over de voorafgaande huur/leaseperiode. 
Artikel 5: Betaling 
A: De schulden van huurder zijn brengschulden. Voor aanvang van de huurperiode / leasetermijn kan vooruitbetaling van de huurpenningen / leasetermijnen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Eventueel kan een incassomachtiging worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen huursom of leasebedrag overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die huurder /lessee eventueel aan verhuurder /lessor verschuldigd is. De waarborgsom ter zake van het eigen risicobij verhuur wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom ter zake van het eigen risico niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van het eigen risico niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom ter zake van het eigen risico minus het schadebedrag wordt geretourneerd. Indien bij een leaseovereenkomst sprake is van schade is de lessee ,bij niet verhaalbare schade, de lessor een eigenrisico verschuldigd van _ 350,00 excl. BTW welk bedrag per separate nota aan lessee zal worden gefactureerd. 
B. Verhuurder / lessor is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de huur / leaseovereenkomst als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid, een nieuwe incassomachtiging, of een opdracht tot betaling per creditcard van huurder / lessee te verlangen. Een dergelijke autorisatie is onherroepelijk. 
C. Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de huurtermijn of bij vooruitbetaling bij een leasetermijn te geschieden. Indien de huurder / lessee niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is huurder / lessee over het openstaande bedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 5 % op jaarbasis verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand geldt. 
D. Indien huurder / lessee ook na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen, of indien blijkt dat de afgegeven incasso wordt gestorneerd ,is hij daarenboven gehouden tot de volledige vergoeding van incassokosten . Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die verhuurder / lessor in en buiten rechte maakt voor de invordering van het verschuldigde bedrag. Artikel 6: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig Gedurende de huurperiode/leasetermijn zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. reinigen, tolgelden, parkeren en de kosten voor brandstof,voor rekening van huurder / lessee. 
Artikel 7: Gebruik van het voertuig 
A. Huurder / lessee dient als een goed huisvader op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Het is de huurder / lessee derhalve in ieder geval niet toegestaan het voertuig te gebruiken in onverhard te terrein of om met het voertuig aan rallys, behendigheidsproeven of snelheidraces deel te nemen, of het voertuig te gebruiken voor het geven van rijlessen. 
B. Huurder / lessee is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder/lessor terug te bezorgen. Huurder / lessee is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; eventuele aangebrachte, bij terugbezorging te verwijderen, reclamestickers, dienen van een dergelijke kwaliteit te zijn dat er bij verwijdering hiervan geen verkleuring van de oorspronkelijke carrosseriekleur optreedt. De kosten van het herstellen van de "niet" door huurder / lessee aangebrachte veranderingen, of te verwijderen stickers, of het reconditioneren van het voertuig in de oorspronkelijke carrosseriekleur (cleanen en/of poetsen) komen volledig voor rekening van de huurder / lessee. Indien aangebrachte veranderingen verbeteringen zijn, of accessoires, die bij het be‰indigen van de huur/lease overeenkomst toch met het voertuig worden ingeleverd, kan huurder / lessee hiervoor geen vergoeding claimen bij de verhuurder / lessor. 
C. Huurder / lessee is gehouden lading van het voertuig voldoende te borgen, opdat het niet op de openbare weg kan vallen en/of geen schade in de laadruimte van het voertuig kan veroorzaken. 
D. Alleen personen die in de huur/leaseovereenkomst als bestuurder - eventueel tevens in de hoedanigheid van huurder/lessee - zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. 

Het is huurder / lessee niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de voorzijde van de huurovereenkomst of niet, in het geval van een leaseovereenkomst, als bestuurder geautoriseerd is door het bedrijf dat als lessee de leaseovereenkomst heeft afgesloten. 
E. Huurder / lessee dient erop toe te zien dat alle bestuurders beschikken over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid die voor het besturen van het voertuig vereist is. 
F. Het is huurder / lessee niet anders dan met schriftelijke toestemming van verhuurder / lessor toegestaan het voertuig weder te verhuren /leasen of anderszins aan een ander in gebruik te geven. 
G. Het is huurder / lessee niet toegestaan verhuurder / lessor, jegens derden te verbinden of de schijn daartoe te wekken. 
H. Indien het voertuig uit de macht van huurder / lessee geraakt, door diefstal, verduistering of middels inbeslagname door een daartoe bevoegde autoriteit, dient hij verhuurder / lessor daarvan terstond, met redenen omkleed, in kennis te stellen. 
I. Het is huurder / lessee niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen of levende have als lading te vervoeren. 
J. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder. De lessee is het toegestaan om het voertuig binnen de aangesloten landen van de Europese Gemeenschap (EU) te brengen, doch dient er zelf voor zorg te dragen dat de lessor voor het gebruik in de EU een geldige "Groene kaart" als bewijs van verzekeringsdekking verstrekt. Indien de "Groene kaart" niet bij het aangaan van de leaseovereenkomst is verstrekt dient de lessee 3 werkdagen voor het gebruik van het voertuig buiten Nederland, doch in de EU, deze "Groene kaart" aan te vragen bij de lessor die de "Groene kaart" aan lessee zal toesturen of afgeven. Huurder / lessee dient zelf zorg te dragen voor het voldoen aan de wettelijke verplichtingen die bij het gebruik van het voertuig in het buitenland gelden, zoals gebruik veiligheidsvest, verbandtrommel, winterbanden, sneeuwkettingen etc. 
K. Huurder / lessee dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden en dient het voertuig voor regelmatig onderhoud aan verhuurder / lessor conform de door de verhuurder / lessor gegeven schriftelijke instructies, aan te bieden. 
L. Huurder / lessee is gehouden het voertuig schoon te houden, zowel in- als ook exterieur en na afloop van de huur/leasetermijn schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten verhuurder / lessor in rekening worden gebracht, met een minimum van _ 50,- (excl. BTW). 
M. Huurder / lessee dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. 
N. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het huurder / lessee niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid. 
O. In geval van schade en/of ongeval of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is huurder / lessee verplicht: - verhuurder / lessor hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;- de gegeven instructies van verhuurder / lessor op te volgen;- de politie ter plaatse te waarschuwen of indien er geen dader van de schade of vernieling bekend is, aangifte te doen van de veroorzaakte schade c.q. vernieling; - binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder te overleggen;- gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder / lessor of aan diens verzekeraar/tussenpersoon te verstrekken; - zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden; - het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging , diefstal of vermissing middels verduistering, beschermd te hebben; - de verhuurder / lessor en door de verhuurder / lessor aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verweer tegen aanspraken van derden. 
P. Huurder / lessee is verplicht de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan. 
Artikel 8: Aansprakelijkheid van de huurder/lessee voor schade; 
a. Indien bij aanvang van de huur/lease overeenkomst geen "zichtbare" schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt huurder / lessee verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand van verhuurder / lessor te hebben ontvangen.b. Huurder / lessee is aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder / lessor die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de huur/lease overeenkomst of anderszins verband houdende met de huur / lease van het voertuig, met inachtneming van het navolgende:c. Indien er een eigen risico in de huur/ lease overeenkomst is overeengekomen, is de aanspra-kelijkheid van huurder / lessee voor schade per schadegeval beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij:- de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van handelen of nalaten in strijd met artikel 7;- de schade is ontstaan ten gevolge van gebruik van het voertuig op onverhard terrein, of gebruik van het voertuig op terrein waarvoor het voertuig kennelijk niet geschikt is, of waarvan de huurder / lessee of bestuurder ter kennis is gegeven dat het betreden op eigen risico geschiedt;- de schade is ontstaan met goedvinden van, of door opzet of grove schuld van huurder / lessee;- het voertuig aan een derde is weder verhuurd, ook indien verhuurder / lessor daarin heeft toegestemd;- het schade betreft ten gevolge van enig nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder / lessor ter inzage en zullen op het eerste verzoek van huurder / lessee kosteloos aan deze worden toegezonden;- de schade is ontstaan door vermissing van het voertuig en/of de bij het voertuig behorende autosleutels en/of de bediening van de alarminstallatie en/of afstandbediening en/of de bij het voertuig behorende bescheiden (zoals het kentekenbewijs en de grensdocumenten) niet alle bij verhuurder zijn ingeleverd;- de schade het gevolg is van de verwezenlijking van het gevaar dat verbonden is met het vervoeren, opslaan, laden en lossen van gevaarlijke, ontplofbare, ontvlambare, oxyderende of giftige stoffen, of vervoer van stoffen die krachtens de Opiumwet verboden zijn.d. Indien krachtens een door verhuurder / lessor al dan niet verplicht afgesloten verzekerings-overeenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder / lessor of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder / lessee onverlet.e. In afwijking van het overeengekomen eigen risico, geldt een hoog eigen risico van:- maximaal _ 1.500,- voor de huurder / lessee die consument is;- maximaal _ 5.000,- voor de huurder / lessee die niet consument is;voor schade die is ontstaan ten gevolge van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt. Indien het voertuig een bestel-, vracht- of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading dat zich op een hoogte van minder dan ‚‚n meter tachtig boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar bovenuit-stekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.f. Indien de schade gevolg is van enig nadeel dat met of door het voertuig is toegebracht, wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met andere schade van de verhuurder / lessor.g. De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren c.q. te leasen, wordt door verhuurder / lessor op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag.h. In geval van schade in het buitenland zijn de kosten van repatri‰ring van het voertuig voor rekening van verhuurder / lessor, tenzij er sprake is een omstandigheid als bedoeld in het derde lid van dit artikel. 
Artikel 9: Reparatie en herstellingen van het voertuig 
a. De huurder/ lessee is verplicht de kosten van kleine herstellingen te betalen, tenzij deze nodig zijn geworden door het tekortschieten van de verhuurder / lessor in de nakoming van zijn ver-plichting tot het verhelpen van gebreken.b. Herstellingen dienen in het bedrijf van verhuurder / lessor te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een door de verhuurder/lessor aan te wijzen garagebedrijf. Huurder / lessee dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van verhuurder / lessor te verkrijgen.c. Huurder / lessee zal op eerste verzoek van verhuurder/lessor het voertuig ter periodieke keuring of controle aanbieden. 
Artikel 10: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid verhuurder / lessor, 
a. Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig die geen verband houdt met onzorgvuldig onderhoud, niet als gebrek gelden.b. Verhuurder / lessor is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien hij deze gebreken bij het aangaan van de huur en/of leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en dit geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijze niet van verhuurder / lessor zijn te vergen.c. In geval van gebreken heeft huurder/lessee slechts recht op vermindering van de huur/lease-prijs als verhuurder / lessor bij het aangaan van de huur / leaseovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen.d. Verhuurder / lessor is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken indien hij bij het aangaan van de huur /leaseovereenkomst de gebreken kende of behoorde te kennen. 
Artikel 11: Van overheidswege opgelegde sancties, verplichtingen en maatregelen Voor rekening van huurder/lessee zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur/leaseovereenkomst reeds aanwezig was. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder / lessor worden opgelegd, is huurder / lessee gehouden verhuurder / lessor op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij huurder / lessee aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt, met een minimum van _ 50,- (excl. BTW).Indien verhuurder / lessor in verband met enige gedraging of nalaten van huurder / lessee, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden, met een minimum van _ 20,- (excl. BTW). 
Artikel 12: Beslag op het voertuig Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig, blijft huurder / lessee gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huur/lease-overeenkomst, waaronder die tot betaling van de huur/leaseprijs, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder / lessor is. Huurder / lessee is gehouden verhuurder/lessor schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. 
Artikel 13: Ontbinding van de huurovereenkomst /lease-overeenkomst. Verhuurder / lessor is gerechtigd de huur / leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te be‰indigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schaden en rente, indien blijkt dat huurder / lessee tijdens de huur / leaseperiode ‚‚n of meer van de verplichtingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt of zal nakomen, indien huurder lessee overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag op het voertuig wordt gelegd, of indien verhuurder/lessor tijdens de huurperiode van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder / lessor hiervan op de hoogte geweest, hij de huur/ leaseovereenkomst niet was aangegaan. Huurder / lessee zal alle medewerking aan verhuurder / lessor verlenen om zich weer in het bezit van het voertuig te doen stellen. Verhuurder / lessor is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de ontbinding van de huur / leaseovereenkomst. 
Artikel 14: Aansprakelijkheid van de huurder lessee voor gedragingen of nalatigheid van anderen Huurder / lessee is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder / lessee hadden. 
Artikel 15: Verwerking van persoonsgegevens van de huurder / lessee en feitelijke bestuurder 
a. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder / lessor als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder / lessor uitvoering geven aan artikel 11 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder / lessee of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder / lessee of bestuurder aanbiedingen doen. Huurder / lessee of bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij verhuurder / lessor schriftelijk bezwaar maken, dat zal worden gehonoreerd.b. De persoonsgegevens van huurder / lessee kunnen tevens worden opgenomen in het eigen Waarschuwing Autoverhuur Systeem ( WAS) , zijnde een uitwisselbare database met branchegelijke verhuurbedrijven of leasemaatschappijen. De persoonsgegevens van huurder / lessee en/of van bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd, er door toedoen of nalaten van huurder / lessee en/of bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. 

Bij verantwoordelijke kunnen inlichtingen over verwerkte persoonsgegevens en de duur van de registratie worden opgevraagd. Huurder / lessee kan uitsluitend schriftelijk tegen registratie in het WAS bezwaar maken. 
Artikel 16: Toepasselijk recht 
De huur/leaseovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht.Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met bevoegdheid in de vestigingsplaats van verhuurder / lessor, tenzij huurder / lessee binnen een maand nadat verhuurder/lessor zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te verkiezen. 

Rotterdam, april 2009.